Veelgestelde vragen
 

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een aantal veel gestelde vragen met het juiste antwoord. Kies hieronder een categorie en klik vervolgens op een vraag om ons antwoord te zien. Staat uw vraag hier niet tussen, probeert u dan via de zoekfunctie op deze site het antwoord te vinden. Het kan zijn dat u ook op deze manier niet de informatie hebt gevonden die u zocht, neemt u dan contact met ons op. U kunt ons bereiken per email of via telefoonnummer 0345 - 478 471. Op kantoordagen zijn wij bereikbaar tussen 8:30 uur en 17:00 uur.

 

Lonen en toeslagen

Hoe zit het met de toepassing van de tredeverhoging bij parttimers?
De tredeverhoging wordt naar rato van het aantal contractueel overeengekomen uren vastgesteld. Dus als een werknemer een parttime dienstverband van 25% heeft, duurt het 4 jaar voordat er sprake kan zijn van een tredeverhoging. Voor een werknemer met een parttime dienstverband van 50% of meer wordt echter ieder volledig jaar dat de dienstbetrekking voortduurt in aanmerking genomen als volledig ervaringsjaar.

 

(verberg)
Wanneer mag ik de verminderde onderbrekingstoeslag toekennen?
De verminderde onderbrekingstoeslag mag worden toegekend wanneer de werknemer de bus (of ander gemotoriseerd vervoer nadat hiervoor schriftelijke dispensatie is verleend door CAO-partijen) op vrijwillige basis mee naar huis neemt en wel indien de rit eindigt op of nabij de plaats waar de werknemer woonachtig is en de rit volgend op de onderbreking ook op deze plaats aanvangt.

 

(verberg)
Wanneer dient de loonbetaling plaats te vinden?
Uiterlijk op de eerste dag van de betalingsperiode volgend op de betalingsperiode waarin arbeid is verricht, moet de werknemer de beschikking hebben over het loon, met dien verstande dat de betaling van de toeslagen maximaal 1 betalingsperiode later plaatsvindt. Zo dient het loon van de gewerkte uren van de maand mei uiterlijk 1 juni uitbetaald te zijn. De toeslagen volgen uiterlijk 1 juli. Meer informatie vindt u in artikel 14.

 

(verberg)
Is er ook een onderbrekingstoeslag verschuldigd tussen ander vervoer dan groepsvervoer?
Ja, vanaf 1 januari 2005 is een onderbrekingstoeslag verschuldigd bij alle typen vervoer. Zie ook artikel 32 van de CAO.

 

(verberg)
Zijn er verschillende vergoedingen overige zakelijke kosten bij meerdaagse reizen?
Ja, naast de standaard bruto vergoeding van € 3,50 en de netto vergoeding van € 10,75 is er voor een driedaagse stedenreis een aparte vergoeding overige zakelijke kosten van toepassing. Voor de tweede dag is in dat geval een nettovergoeding van € 10,75 en een bruto vergoeding van € 16,50 verschuldigd. Zie ook artikel 34 lid 4 sub f van de CAO.

 

(verberg)
Mag een chauffeur als vrijwilliger op een touringcar rijden zonder daarvoor loon te ontvangen?
De STO heeft als doel oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Vanuit dat oogpunt bekeken dient tegenover het verrichten van werkzaamheden een normale CAO-vergoeding te staan, ook als het gaat om het 'rijden voor een goed doel'. CAO partijen bieden werkgevers en werknemers de mogelijkheid om dispensatie aan te vragen. Uw gemotiveerde verzoek om dispensatie kunt u richten aan CAO partijen, t.a.v. de secretaris dhr. mr. A. Niekamp Postbus 19365 2500 CJ Den Haag.

 

(verberg)

Jaarurenregeling

Welk urenformulier gebruik ik om de jaarurenregeling te administreren?
De STO heeft een apart urenformulier ontwikkeld waarop alle elementen van de jaarurenregeling terugkomen. Dit formulier kunt u downloaden op onze servicepagina.

 

(verberg)
Mijn werknemer heeft meer dagen gewerkt dan het maximaal aantal te werken dagen, wat nu?
Elk uur dat gewerkt wordt nadat het maximaal aantal te werken dagen is overschreden, wordt direct als een overuur aangemerkt waarover 35% toeslag betaald dient te worden. Dit geldt ook als een werknemer minder dan 2080 uur heeft gewerkt maar toch meer dan 239 dagen is ingezet.

 

(verberg)
Mijn werknemer heeft meer uren gewerkt dan het maximaal aantal te werken uren, wat nu?
Elk uur dat gewerkt wordt nadat het overeengekomen aantal te werken jaaruren is overschreden, wordt direct aangemerkt als een overuur. Hierover kan nog 35% overurentoeslag verschuldigd zijn. Volgens artikel 30 lid 6 wordt de overurentoeslag namelijk maximaal 1 keer vergoed.

 

(verberg)
Vervangt de algemene jaarurenregeling de vroegere jaarurenregeling voor het schoolvervoer?
Nee, er is nog steeds een aparte jaarurenregeling voor het schoolvervoer, zie artikel 31.

 

(verberg)
Mag een jaarurencontract met iedereen worden gesloten?
Met werknemers die in het bezit zijn van een arbeidsovereenkomst voor ten minste 7 maanden mag u een jaarurenregeling afspreken. Voor een werknemer met een contract voor minder dan 7 maanden is de spaarurenregeling van toepassing. Deze spaarurenregeling dient overigens ook schriftelijk te worden overeengekomen.

 

(verberg)
Mag de jaarurenregeling ingaan op elke gewenste datum?
Ja, u mag deze regeling in laten gaan op elke dag van elke maand.

 

(verberg)
Ik heb werknemers in dienst die zowel taxi als bus rijden. Kan ik met hen ook een jaarurenregeling afspreken?
Nee, dit is niet mogelijk. De Taxi CAO biedt deze mogelijkheid niet. Indien u van mening bent dat uw situatie zich wel leent voor het toepassen van een jaarurenregeling op een combichauffeur adviseren wij u dit voor te leggen bij CAO Partijen.

 

(verberg)
Hoe bereken ik het maximaal aantal te werken uren en dagen?
Voor de looptijd van de jaarurenregeling wordt het minimaal aantal te werken uren bepaald aan de hand van de volgende formule: Het aantal te werken maanden x het aantal contractueel overeengekomen arbeidsuren = .... te werken uren.

 

Voorbeeld 1: Voor een fulltimer met minimaal een jaarcontract is dit: 12 maanden x 173,33 uur = 2080 uur.

 

Voorbeeld 2: Voor een parttimer met een dienstverband van 50% en een seizoenscontract van 7 maanden is dit: 7 maanden x 173,33 uur x 50% = 607 uur.

 

Per 12 maandenperiode bedraagt het maximaal aantal te werken dagen altijd 239.

 

Per 7 tot en met 11 maandenperiode wordt het maximaal aantal te werken dagen bepaald aan de hand van de volgende formule: Het aantal te werken maanden x 21,75 werkbare dagen = ... te werken dagen.

 

Voorbeeld: Voor een werknemer met een contract van 10 maanden is dit: 10 maanden x 21,75 werkbare dagen = 218 te werken dagen.

 

Het aantal van 21,75 werkbare dagen is vastgesteld door de gemiddeld 261 werkbare dagen in een jaar te delen door 12 maanden.

 

(verberg)
Mijn werknemer heeft het maximale aantal te werken dagen gewerkt, maar heeft niet voldoende uren gemaakt. Wat nu?
Een tekort aan uren (er is minder gewerkt dan de vooraf overeengekomen jaarurenafspraak) aan het eind van het jaar is een werkgeversrisico. U betaalt de werknemer zijn normale functieloon. Bij een opvolgend jaarurencontract start u weer op ‘0’, u mag niet starten met het oude negatieve saldo.

 

(verberg)
Wat noteer ik op een doordeweekse feestdag waarop niet wordt gewerkt en hoe ga ik hier verder mee om in de urenverwerking?
U noteert (voor een fulltimer) 8 uur op de urenstaat op de betreffende dag. Dit om te bepalen of er sprake is van overuren. Deze dag blijft overigens buiten beschouwing bij de berekening van het maximaal aantal te werken dagen. Er is in deze berekening immers al rekening gehouden met de doordeweekse feestdagen. (verberg)

Spaarurenregeling

Welk urenformulier gebruik ik om de spaarurenregeling te administreren?
In het CAO-boekje en op de servicepagina van onze website kunt u een digitaal urenformulier downloaden waarop u alle elementen van de spaarurenregeling bij kunt houden.

 

(verberg)
Mag ik de spaarurenregeling nog wel gebruiken?
Alleen als u dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomt met de individuele werknemer.

 

(verberg)
Zijn minuren nog toegestaan?
Nee, het is niet toegestaan om met minuren (of negatieve uren) te werken. Er is slechts verrekening mogelijk tot en voor zover er in voorgaande periodes een positief spaarurensaldo is opgebouwd. Is er geen saldo meer, is dat saldo niet toereikend of stemt de werknemer niet in met toekenning van spaaruren ter compensatie van te weinig gewerkte uren, dan komen de te weinig gewerkte uren voor rekening van de werkgever. Verrekeningen met andere rechten zoals vakantiedagen en compensatiedagen zijn niet toegestaan.

 

(verberg)
Moet mijn werkgever met mij overleggen over de opname van mijn spaaruren?
In artikel 29 lid 4 is vastgelegd dat de uren als genoemd in lid 3 in overleg tussen de werkgever en de werknemer in vrije tijd (in hele of halve dagen) op standplaats worden opgenomen.

 

(verberg)
Als ik niets vastleg, welke regeling is dan van toepassing?
De CAO schrijft voor dat zolang de jaarurenregeling niet schriftelijk is vastgelegd dan per definitie de spaarurenregeling geldt zoals neergelegd in artikel 29. Om van alle mogelijkheden binnen deze regeling gebruik te kunnen maken, dient deze echter ook schriftelijk en met elke werknemer afzonderlijk te worden overeengekomen.

 

(verberg)

Urenregistratie algemeen

Mag ik een saldo met minuren van mijn chauffeurs laten doorlopen naar de volgende maand?
Nee, dat mag u niet. Vanaf 1 mei 2002 is het namelijk niet meer mogelijk om ‘minuren’ op te bouwen. Indien u met uw werknemer schriftelijk overeengekomen bent dat hij of zij akkoord gaat met een salderingsregeling, dan mag u een positief spaarurensaldo aanspreken in maanden waarin de werknemer minder werkt dan zijn contractueel overeengekomen arbeidsuren. Als er geen positief spaarurensaldo beschikbaar is of als het saldo niet toereikend is, dient een eventueel saldo met minuren maandelijks op ‘0’ gezet te worden. Meer informatie vindt u in artikel 29.

 

(verberg)
Wat dient allemaal schriftelijk te worden vastgelegd als het gaat om spaaruren?
De uren als genoemd in artikel 29 worden in overleg tussen werkgever en werknemer in vrije tijd op standplaats opgenomen in hele of halve dagen (tenzij tussen werkgever en werknemer iets anders wordt overeengekomen).

Naar keuze van de werknemer wordt de overurentoeslag van 35% hetzij uitgekeerd in tijd (door toevoeging aan het spaaruren tegoed) dan wel in geld.

Werkgever en werknemer kunnen met betrekking tot de uren die de 100-uursgrens overschrijden in onderling overleg afspreken dat die uren: volledig worden uitbetaald of als spaaruren worden aangemerkt of worden vergoed volgens een combinatie van de hierboven genoemde mogelijkheden.

De bovenstaande afspraken moeten jaarlijks gemaakt worden en schriftelijk worden vastgelegd. Meer informatie vindt u in artikel 29.

 

(verberg)
Moet er ook 8 uur netto arbeidstijd voor een eerste dag van een meerdaagse reis toegekend worden als de werkzaamheden eerst aanvangen om bijvoorbeeld 22.00 uur?
Ja, ook in deze situatie dient voor de eerste kalenderdag 8 uur netto arbeidstijd te worden toegekend. Zie ook artikel 21 A lid 1 van de CAO.

 

(verberg)

Verlofaanspraken

Kan mijn werkgever zomaar werkgelegenheidsdagen toekennen?
Ja, dat kan. De vijf werkgelegenheidsdagen die u elk jaar krijgt toegewezen, kunnen door de werkgever worden toegekend zonder daarover met u in overleg te treden. Deze dagen dienen echter wel tijdig door uw werkgever te worden aangewezen. Meer informatie vindt u in artikel 58. (verberg)

Ziekte

Op welke loonbestanddelen kan ik aanspraak maken als ik als gevolge van ziekte tijdelijk arbeidsongeschikt raak?
In dat geval kunt u aanspraak maken op 90% van uw structurele loon gedurende uw eerste ziektejaar. Gedurende uw tweede ziektejaar ontvangt u 80% van uw structurele loon. Onder structureel loon valt in elk geval het bedrag dat de betrokken werknemer gemiddeld gedurende de periode van 52 weken voorafgaand aan de datum van ziekmelding heeft genoten aan: overuren, diplomatoeslag, indien de werknemer langer dan 15 kalenderdagen aaneengesloten ziek is (m.i.v. de ziekmelding) heeft hij tevens recht op onregelmatigheidstoeslag. De gemiddelde onregelmatigheidstoeslag wordt berekend over 52 weken voorafgaand aan de datum van de arbeidsongeschiktheid. Tijdens de arbeidsongeschiktheid wordt de pensioenopbouw over 100% van het basisloon berekend. Het artikel over uitkering bij arbeidsongeschiktheid is artikel 61. Ten aanzien van hen die het bedrijf hebben verlaten als gevolg van beëindiging van het dienstverband is lid a van artikel 61 niet van toepassing.

 

(verberg)
Over welke periode bouwt een chauffeur vakantierechten op bij ziekte?
De beperking van de opbouw van vakantiedagen tot de laatste 6 maanden van de arbeidsongeschiktheid is per 1-1-2012 komen te vervallen. Dit betekent dat een werknemer die volledig arbeidsongeschiktheid is, recht heeft op het wettelijk minimum aan vakantiedagen. Daar staat wel tegenover dat de arbeidsongeschikte werknemer in beginsel ook geacht wordt tijdens zijn arbeidsongeschiktheid vakantiedagen op te nemen. Een uitzondering geldt voor een werknemer die om medische redenen of in verband met bijzondere omstandigheden niet in staat kan worden geacht om verlof op te nemen. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:635. (verberg)

Arbeidsovereenkomsten

Hoe gaat de jaarurenregeling voor het verrichten van schoolvervoer precies in zijn werk?
De jaarurenregeling is in eerste instantie bedoeld voor de werknemer die op parttime basis schoolvervoer verricht. Aan het begin van het schooljaar wordt een inschatting gemaakt van het aantal uren dat tijdens het schooljaar zal worden gereden. De uren, die feitelijk in 40 weken worden gereden, worden gedeeld door 12 maanden, zodat maandelijks hetzelfde bedrag aan salaris wordt betaald. Op deze manier is de werknemer ook tijdens de schoolvakanties verzekerd van inkomsten. Uiterlijk 1 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar worden de meer gemaakte uren tegen 135% uitbetaald. De minder gemaakte uren zijn voor rekening van de werkgever.

 

Ook bij een jaarurenregeling houdt de werknemer recht op aanspraken qua vakantiedagen, werkgelegenheidsdagen, feestdagen en vakantietoeslag.

 

Bij het opstellen van dergelijke overeenkomsten dient u met een aantal zaken rekening te houden. Zo mag een dergelijke overeenkomst alleen voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Indien er sprake is van soortgelijk vervoer als schoolvervoer als bedoeld in de definitie van schoolvervoer kan aan CAO Partijen toestemming worden verzocht om op dat vervoer de jaarurenregeling toe te passen.

 

(verberg)
Wanneer ben ik M.U.P.-kracht en wanneer parttimer?
De CAO kent de volgende definities:

 

Een M.U.P.-kracht: de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (M.U.P.-overeenkomst) is gesloten en die bereid is op afroep werkzaamheden te verrichten.

 

Een Parttimer: iedere werknemer, met wie de werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd, waarbij overeengekomen is dat slechts een gedeelte van het normale aantal geldende arbeidsuren arbeid wordt verricht.

 

Voor parttimers (artikel 8) geldt dat de omvang van de dienstbetrekking dient te worden vastgelegd en dat zij dienen te worden ingeschaald (loontrede is afhankelijk van de ervaring in het besloten busvervoer). Daarnaast hebben zij aanspraak op vakantietoeslag en vakantie- en werkgelegenheidsdagen (respectievelijk de artikelen 56, 57 en 58). Tevens geldt dat een parttimer maandelijks een garantieloon naar rato van zijn contractueel overeengekomen aantal uren ontvangt, ook als hij minder heeft gewerkt.

 

M.U.P.-krachten krijgen maandelijks hun werkelijk gewerkte uren uitbetaald tegen de all in beloning van artikel 9 lid 3 (dus inclusief vakantietoeslag en aanspraken op vakantie- en werkgelegenheidsdagen). (verberg)

Vakantietoeslag

Ik krijg mijn vakantiegeld in juni en december van elk jaar uitbetaald. Is dit toegestaan?
In principe is dit niet de bedoeling. De hoofdregel is dat het vakantiegeld uiterlijk 31 mei wordt uitbetaald over het lopende kalenderjaar (dus 5 maanden achteraf en 7 maanden vooruit). Dit geldt voor alle chauffeurs die langer dan een jaar in dienst zijn en een dienstverband voor onbepaalde tijd hebben. De loonbedragen per 1 april van elk jaar gelden hierbij als berekeningsgrondslag. Slechts op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de werknemer mag de vakantietoeslag in twee termijnen worden betaald, te weten: in mei en december van het betreffende kalenderjaar. De loonbedragen per april van het jaar gelden als berekeningstoeslag.

 

Werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd hebben recht op 1/12 van de vakantietoeslag voor aaneengesloten periodes van 30 dagen, gedurende welke deze overeenkomst op hen van toepassing is. Deze vakantietoeslag dient uiterlijk te worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband.(verberg)

CAO-naleving

Hoe kom ik aan een CAO-boekje?
Als u als werkgever aangesloten bent bij het Koninklijk Nederlands Vervoer dan kunt u daar terecht voor de boekjes. Als u werknemer bent heeft u waarschijnlijk via het pensioenfonds een boekje ontvangen. Ook de vakbonden verstrekken hun leden CAO boekjes. Voor een enkel exemplaar kunt u ook terecht bij de STO.

 

(verberg)
Ik heb een conflict met mijn werkgever over mijn arbeidsvoorwaarden, kunnen jullie mij helpen?
Wij kunnen de bepalingen van de CAO Besloten Busvervoer uitleggen en antwoord geven op vragen. Wij kunnen alleen geen individuele belangen behartigen. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw werkgeversorganisatie, uw vakbond of een bureau voor rechtshulp dan wel een advocaat.

 

(verberg)
Is voor bedrijven die geen lid zijn van Busvervoer Nederland de CAO besloten busvervoer ook van toepassing?
Ja, mits er sprake is van een algemeen verbindend verklaring van de CAO Besloten Busvervoer.

 

(verberg)
Als er openbaar vervoerwerkzaamheden worden uitgevoerd is dan de CAO Openbaar Vervoer niet van toepassing?
Dit is slechts het geval indien er tenminste 25 fulltime eenheden per jaar in het openbaar vervoer op eigen concessie (of via onderaanbesteding) werkzaam zijn. In alle andere gevallen is de CAO Besloten Busvervoer, hoofdstuk 7, van toepassing. Zie ook artikel 38 t/m 44 van de CAO.

 

(verberg)
De CAO wordt door mijn werkgever niet goed toegepast. Wat kan ik eraan doen?
Indien u met uw werkgever niet tot een oplossing komt kunt u, indien u lid bent, uw zaak bespreken met een werknemersorganisatie (FNV Bondgenoten / Bedrijvenbond CNV). Zij kunnen optreden om uw belangen te behartigen. Daarnaast kan een rechtswinkel, bureau voor rechtsbijstand of advocaat u bijstaan in arbeidsrechtelijke geschillen. De STO treedt niet op in individuele zaken. Wel kunt u klachten van algemene aard indienen bij de STO. Mits voldaan wordt aan de voorwaarden kan er gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling van artikel 70. Meer informatie vindt u in bijlage 9.

 

(verberg)
Bij wie kan ik meer informatie krijgen over de CAO regels?
De werknemersorganisaties (FNV Bondgenoten / Bedrijvenbond CNV), Koninklijk Nederlands Vervoer en de STO kunnen u informatie verstrekken. Bij onduidelijkheid over de interpretatie van de CAO tekst kunt u contact opnemen met CAO partijen, via de secretaris van CAO Partijen dhr. mr. A. Niekamp Postbus 19365 2500 CJ Den Haag, telefoon: 070-3751751.

 

(verberg)
Waar controleert de STO op?
De STO controleert de kernbepalingen van de CAO. Deze staan op pagina 48 en 92 van het CAO-boekje.

 

(verberg)
Kan de STO niet met spoed komen controleren?
De ondernemers worden met een gemiddelde interval van 2 jaar bezocht door de STO. Slechts indien er aanleiding toe is (klachten e.d.) wordt hiervan afgeweken. (verberg)

Overige vragen

Aan welke eisen dient de accommodatie te voldoen als een chauffeur niet thuis overnacht?
Indien de werknemer redelijkerwijs niet geacht kan worden thuis te overnachten, dient de werkgever zorg te dragen voor een zodanige accommodatie dat de werknemer in een zo groot mogelijke mate van privacy een ongestoorde dagelijkse rusttijd kan genieten, zodat een veilige uitoefening van zijn functie wordt gewaarborgd. De werknemer heeft hierbij recht op een éénpersoonshotelkamer met toilet en douche op de kamer. Deze verplichting vindt u terug in artikel 46 lid 1.

 

(verberg)
Wat is de rusttijd die de CAO voorschrijft bij pendelvervoer?
Als de enkelvoudige diensttijd bij pendels langer heeft geduurd dan 18 uur dan dient de tussenliggende rusttijd op de plaats van bestemming minimaal 11 uur te bedragen. Verder dient de dagelijkse rusttijd voorafgaand aan de pendel minimaal 12 uur te bedragen en moet na afloop van de pendel een rust van 24 uur aaneengesloten worden genoten. Dit wordt geregeld via artikel 22.

 

(verberg)
Voor wiens rekening zijn de kosten van medische keuringen?
Deze kosten zijn voor rekening van de werkgever. Zie ook artikel 51 van de CAO.

 

(verberg)
Waar gaat de inhouding FSO-premie naar toe?
De inhouding FSO premie gaat naar het Fonds voor Scholing en Ordening. De ontvangen gelden worden ondermeer aangewend voor: de werkzaamheden van de STOBB (Stichting Opleiding voor het besloten Busvervoer), de kosten voor het in stand houden van het fonds, het doen van onderzoek, het promoten van de beroepen van rijdend, niet-rijdend en technisch personeel en bijvoorbeeld het houden van toezicht op de naleving van de CAO door de STO. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe de gelden worden benut.

 

(verberg)
Hoe kom ik aan een CAO-boekje?
Als u als werkgever aangesloten bent bij het Koninklijk Nederlands Vervoer dan kunt u daar terecht voor de boekjes. Als u werknemer bent heeft u waarschijnlijk via het pensioenfonds een boekje ontvangen. Ook de vakbonden verstrekken hun leden CAO boekjes. Voor een enkel exemplaar kunt u ook terecht bij de STO.

 

(verberg)
Wat is de "schijf van vijf"?
In artikel 34 lid 1 sub c wordt gesteld dat de maaltijden dienen te voldoen aan de "schijf van vijf". Dit betekent dat er sprake moet zijn van voldoende en gezonde gevarieerde maaltijden. De "schijf van vijf" verwijst naar 5 groepen voedingsmiddelen die samen de basis vormen voor een gezonde voeding. Deze basisvoedingsmiddelen zijn rijk aan voedingsstoffen. Meer informatie over de "schijf van vijf" treft u aan op de website van het Voedingscentrum.

 

(verberg)
Ik heb een werknemer die binnenkort 65 jaar wordt, moet ik dit contract nu (laten) ontbinden?
De dienstbetrekking eindigt van rechtswege op het moment dat uw werknemer de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Dit houdt in dat er geen verdere actie van de werkgever meer nodig is. Er is geen opzegtermijn en er is geen toestemming van het CWI nodig.(verberg)

 
 
HomeSitemapHelpContact
 

STO  | Postbus 154, 4100 AD Culemborg  | T (0345) 478 471  | F (0345) 478 482  |  info@sto.nu